1.რასახის ინფორმაციას აგროვებს esme.ge?

esme.ge აგროვებს შემდეგი სახის ინფორმაციას: თქვენი სახელი და გვარი, იურდიული მისამართი, ტრანსპორტირების მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელ-ფოსტა, საიტზე ვიზიტის დროის ხანგრძლივობა, ნანახი პროდუქციის ისტორია, IP მისამართი და საიდან გადმოხვედით საიტზე. აღნიშნული ინფორმაცის მიღება ხორციელდება ჩვენს ვებ-გვერდზე ვიზიტის პერიოდში თქვენს მიერ განხორციელებული შემდეგი მოქმედებების დროს:

  • ვებ-გვერდზე დარეგისტრირების დროს.
  • შეკვეთის გაკეთების დროს.
  • პროდუქტის შეფასების დროს.
  • ჩვენი სოციალური მედიის გვერდების გამოყენებისას.
  • პროდუქციის განთავსების დროს.

ასევე არსესბობის შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება მივიღოთ დამატებითი ინფორმაცია იმ ადამიანების შესახებაც, რომლებსაც უგზავნით საჩუქარს ან სასაჩუქრე ბარათს.

2.რისთვის ვიყენებთ შეგროვებულ ინფორმაციას?

ზემოთ აღნიშნული ინფორმაციის შეგროვება ხდება შემდეგი დანიშნულებით:

  • პროდუქციის მიწოდებისთვის
  • პროდუქციის ინტერესთა ჯგუპის გამოსავლენად ,,რეკლამისთვის”
  • მომხმარებელთან კომუნიკაციისათვის რათა გავაუმჯობესოთ მომსახურების ხარისხი.

3.რასახის ინფორმაციას არაგროვებს esme.ge?

საიტი არაგროვებს და არაღრიცხავს საბარათე გადახდისას შეტანილ ინფორმაციას. საიტი სარგებლობს საბანკო საგადასახადო სისტემით და მის უსაფრთხოებაზე პასუხს აგებს პროვაიდერი ბანკი. საბანკო მონაცემებზე წვდომა  esme.ge-ის არაქვს, შესაბამისად ნებისმიერი კითხვისთვის მიმართეთ პროვაიდერ ბანკს საქართველოს ბანკი

საიტი არაგროვებს და არაღრიცხავს განვადების დროს შეტანილ პირად ინფორმაციას. საიტი იყენებს პროვაიდერი საფინანსო ინსტიტუტის ელექტრონულ სისტემას და მის უსაფრთხოებაზე პასუხს აგებს პროვაიდერი საფინანსო ინსტიტუტი. მოცემულ ინფორმაციაზე  esme.ge-ის წვდომა არ აქვს, შესაბამისად განვადების დროს გაჩენილი კითხვებისთვის მიმართეთ პროვაიდერს space.ge

4.როგორია შეგროვებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობა?

საიტი მე-3 პირზე არ გასცემს შეგროვებულ ინფორმაციას კანონით გათვალისწინებული გამონაკლისების გარდა. რაც შეიძლება იყოს სასამართლოს განჩინება.

TOP