შეძენილი ნივთის გამოყენების ზოგადი წესები:

 • ნივთის შეძენამდე, მნიშვნელოვანია ყველა ტექნიკურ მახასიათებლთან გაცნობა, რომ სწორად დადგინდეს ნივთის შესაბამისობა შენს წინაშე არსებული საჭიროებებთან;
 • შეძენილი ნივთის გამოყენება აუცილებლად უნდა მოხდეს ინსტრუქციის მიხედვით;

ინსტრუქციის ნახვა შესაძლებელია:

 • ნივთის ყუთში თანმხლებ დოკუმენტაციაზე;
 • esme.ge საკონტაქტო ნომერზე დაკავშირებით, ან ონლაინ ჩატში, შესაბამისი კვალიფიკაციის ექსპერტებთან გასაუბრებით.
 • კატეგორიულად აკრძალულია:
 • ნივთების არადანიშნულებისამებრ გამოყენება;
 • ელექტრონული მოწყობილებების სხვა მოწყობილობის დამტენით, ან სადენით ელექტრო წრედში შეერთება;
 • ელექტროწრედში ჩართული მოწყობილობების წყალში ჩადება;
 • ცვლადი დენის რისკის შემთხვევაში, აუცილებელია ელექტროენერგიის უწყვეტი კვების წყაროს (სტაბილიზატორის) გამოყენება;

ნივთის დაბრუნების შეცვლის პირობები:

ზოგადი:

ტექნიკური წუნის ან/და დადგენილი ვიზუალური დეფექტის გამო, ნივთის დაბრუნება ხდება მისი შეძენიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში;

დაბრუნების ძირითად პირობებს განსაზღვრავენ გამყიდველი მაღაზიები, მათი შიდა პოლიტიკის შესაბამისად;

კონკრეტულ მაღაზიაში არსებული გარანტიები, დაბრუნების და გაცვლის პირობები, ზუსტი ანალოგით ვრცელდება ნივთის esme.ge -ზე გაყიდვის შემთხვევაში;

დაბრუნების პროცესის წამოსაწყებად, საჭიროა esme.ge-ს ცხელ ხაზზე აცნობოთ დასაბრუნებელი პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები: შეკვეთის ნომერი,

შეკვეთის მისამართზე მიღების თარიღი; ტრანზაქციის (გადახდის) დამადასტურებელი ინფორმაცია;

ქცევის ინსტრუქცია, თუ ნივთს გახსნისთანავე (ყუთიდან ამოღებისთანავე) აქვს ვიზუალური დეფექტი:

 1. გადაიღეთ ვიზუალური დეფექტის ფოტოსურათები;

ნივთის ყიდვიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში, დაუკავშირდით esme.ge-ს და   მიაწოდეთ ფოტო მასალა, შეკვეთის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები და ხარვეზის დეტალური აღწერილობა;

esme.ge-ს შესაბამისი სამსახური დაგეხმარებათ გამყიდველ მაღაზიასთან კომუნიკაციაში.

თუ შეძენილ ნივთს გაყიდვიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში აღმოჩნდება ქარხნული დეფექტი (არ მუშაობს ):

ზოგადი:

 1. დაზიანებული ნივთი აღნიშნულ ვადაში უნდა წარედგინოს იმ სერვის ცენტრს, რომელიც გამყიდველ მაღაზიას ემსახურება;
 2. ნივთი, რომელზეც დადასტურდება ქარხნული დეფექტი, შეიცვლება გამყიდველი კომპანიის მიერ დადგენილი წესით.
 3. !! ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ სრული კომპლექტაციით, აუცილებელია ყუთის და ყველა აქსესუარის შენახვა;

ქცევის ინსტრუქცია : ნივთის ყიდვიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში, დაუკავშირდით esme.ge-ს და  მიაწოდეთ ფოტო მასალა, შეკვეთის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები და ხარვეზის დეტალური აღწერილობა;

esme.ge-ს შესაბამისი სამსახური დაგეხმარებათ გამყიდველ მაღაზიასთან კომუნიკაციაში.

ნივთის დაბრუნების / შეცვლის პროცესის წამოწყება ასევე შესაძლებელია, თუ:

 • მომხმარებელთან მიტანილი ნივთი არ შეესაბამება შეკვეთაში არსებული ნივთის მახასიათებლებს;
 • ნივთი მისამართზე მოგიტანეს 3 სამუშაო დღის დაგვიანებით;
 • ნივთი დაზიანდა მიტანის პროცესში (გარეგანი დაზიანებები);

ქცევის ინსტრუქცია: ნივთის ყიდვიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში დაუკავშირდით esme.ge-ს და მიაწოდეთ ფოტო მასალა, შეკვეთის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები და შემთხვევის დეტალური აღწერილობა;

esme.ge-ს შესაბამისი სამსახური დაგეხმარებათ სასურველი შედეგის მიღწევაში.

ნივთის დაბრუნების შეცვლის ვადები:

 • ვადები დაცული იქნება გამყიდველი მაღაზიების და მათი მომსახურე სერვის ცენტრების შიდა სტანდარტების შესაბამისად;

დამატებითი ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია:

 • esme.ge საინფორმაციო ცენტრში;
 • ვებ გვერდზე esme.ge, გამყიდველი მაღაზიის დეტალურ გვერდზე;

უკან დაბრუნების/შეცვლის ტრანსპორტირების ხარჯები:

esme.ge აანაზღაურებს პროდუქტის დაბრუნების ტრანსპორტირების ხარჯებს, იმ შემთხვევაში თუ:

 • მომხმარებელთან მიტანილი ნივთი არ შეესაბამება შეკვთაში არსებული ნივთის მახასიათებლებს;
 • ნივთი მისამართზე მოგიტანეს 3 სამუშაო დღის დაგვიანებით;
 • ნივთი დაზიანდა მიტანის პროცესში (გარეგანი დაზიანებები);
 • დადასტურდა ტექნიკური წუნი და ვიზუალური დეფექტი;

მიწოდების პოლიტიკა

თბილისში მიწოდება ხდება 24 საათის განმავლობაში სამუშაო დღეებში , კურიერის მეშვეობით.

რაიონში მიწოდება ხდება საქართველოს ფოსტით. იგზავნება შეკვეთის განთავსების დღიდან 24 საათის განმავლობაში სამუშაო დღეებში და რაიონშ ჩადის 2-3 სამუშაო დღეში.

TOP

X